RKF / FCI Russian Toy, Pedigree DataBase, matings, puppies.
Pedigree - SHER UMA
SHER UMASHER IDALGOLOVELAS IZ ARMII LYUBVIELLIN SKAZKA IZ ISTOKA
BLANKA AGAT
SHER MIKAELLA ESTELSHMEL
SHER DARYA
SHER ZOSYA KIMSHER ELF LEONSHER ELISEY
SHER INTRIGA
SHER SHEYLA MEY
World Pedigree DataBase Russian Toy - http://ingrus.net/ru_toy/en