RKF / FCI Russian Toy, Pedigree DataBase, matings, puppies.
Pedigree - MAESTRO BRAVO KOZYRNAYA KARTA
MAESTRO BRAVO KOZYRNAYA KARTAMAESTRO BRAVO BONAPARTE NAPOLEONMODNY MINDAL IZ POLESSKIKH ELFOVTOY TRIUMPH NOCHNOY VETEROK
LORENTINA LANTSA O'SHARLE
JI VAN SHIYA PYATISOTY IZ GAREMA
BOGEMIA LUIZENTAL
MANGO BEJBLYBIMIY MIKI PRYTIKYA PYATISOTY IZ GAREMA
NYTOCHKA LUIZENTAL
INTRIGASHOW MAN
VIOLETTA
World Pedigree DataBase Russian Toy - http://ingrus.net/ru_toy/en