RKF / FCI Caucasian Shepherd Dog, Pedigree DataBase, matings, puppies.
Pedigree - PINACHET

PINACHET

NADEZHNAYA OHRANA IZIT

BALU IZ STOLITSI SIBIRI

GVIDON IZ SVETLOGO DOMA

EGEYTESH IZ STOLITSY SIBIRI

NADEZHNAYA OHRANA ANGELINA

ZAMARAI
T-TIGRANA

ARAKESH
TSAR IZ VORONEZHA

DEMON (YAGODKINA)
KESSI

ZHAKONDA (VORONEZH)

LORD (OW. SHEBANKOVA)
LEYA
World Pedigree DataBase Caucasian Shepherd Dog - http://ingrus.net/kavkaz/en