RKF / FCI French Bulldog, Pedigree DataBase, matings, puppies.
Pedigree - CLEOPATRA IZ CHIFUL PAPPI

CLEOPATRA IZ CHIFUL PAPPI

CHIFUL PAPPI BUBLIN HOFT

DON YUROK IZ DOMA EDISONYA

VELVETI TIHON IZ DOMA EDISONYA

BO BEN TOF IZ DOMA EDISONYA

ARLET LA ROSHEL

ZORRO RKF0012579

NASLEDSTVO FELICIYA MONPASIE

INTEGRA IZ LIGI LEGEND

ELISEY OMSKIY TALISMAN OT SCHEGLOVA

NOBLIGE GAGARIN SUPER STAR

YA TORTINKA OT SCHEGLOVA

TULSKAYA AKVAREL ULTRA NERO

TULSKAYA AKVAREL BONIFATSIY BONSER

TULSKAYA AKVAREL HILLARI LYA BEL
World Pedigree DataBase French Bulldog - http://ingrus.net/frbull/en